AmCham Member’s News – BALFIN Group – Balkan Finance Investment

AmCham Member's News - BALFIN Group - Balkan Finance Investment

BALFIN Group – Balkan Finance Investment

BALFIN Group në këto momente të vështira po ofron ndihmë konkrete për shtresat që janë prekur më shumë nga kriza. Në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe institucionet e shtetit, të cilat ofrojnë me shërbimin e tyre rendin dhe sigurinë për qytetarët.

Albcrome, Spar dhe Tirana Bank kanë ndihmuar 350 familje me shporta ushqimore, për të përballuar krizën e shkaktuar nga COVID-19. Shoqëritë e BALFIN Group, kanë shpërndarë gjatë kësaj periudhe rreth 12-ton ushqime.

Për më tepër, Spar Albania i ka dhuruar Policisë së Shtetit 5 mijë maska dhe 5 mijë doreza mbrojtëse, për t’u përdorur nga punonjësit e policies, të cilët janë të ekspozuar më shumë ndaj rrezikut të infektimit.

“Të gjitha shoqëritë duhet të jetojnë me gëzimet dhe problemet e komuniteteve ku operojnë. Kriza që po jetojmë sot ka prekur të gjithë shoqërinë shqiptare, prandaj ne na lind si detyrë që përveçse të kujdesemi për punonjësit tanë dhe ecurinë e biznesit, të jemi shumë të vëmendshëm dhe t’i qëndrojmë pranë shtresave në nevojë. Dhe ne po e bëjmë këtë” – thotë Edlira Muka, Drejtore Ekzekutive e BALFIN Group.

BALFIN Group ka zbatuar politikat më të mira të përgjegjësisë së korporatave, duke iu ndodhur pranë jo vetëm familjeve në nevojë, por edhe forcave të rendit.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

***

BALFIN Group – Balkan Finance Investment

BALFIN Group is currently providing real assistance to those most affected by the crisis. State institutions have also been in the forefront, providing order and security for the citizens of Albania.

Albcrome, Spar and Tirana Bank have assisted 350 families with consumer product packages to help them cope with the COVID-19 crisis. The companies of BALFIN Group have distributed about 12 tons of food products during this period.

Furthermore, Spar Albania has donated 5,000 masks and 5,000 protective gloves to the State Police for the police officers who are more exposed to the risk of infection.

“All societies must live with the joys and problems of the communities where they operate. The crisis we are living in today has affected the entire Albanian society, therefore we have a duty not just to take care of our employees and the progress of business, but also to stay close to the people in need. And that’s what we are doing”- says Edlira Muka, Executive Director of BALFIN Group.

BALFIN Group has implemented good corporate responsibility policies, being close to the families in need and police officers as well.

AmCham is proud of its members.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *