AmCham Member’s News – World Vision Albania

AmCham Member's News - World Vision Albania

World Vision Albania

Në situatën e jashtëzakonshme të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, World Vision Albania ka mbështetur 2,705 familje ose mbi 11,614 të rritur dhe fëmijë në Shqipëri dhe 150 familje Kosovë me paketa ushqimore dhe higjienike. Gjithashtu, falë projektit #RE-IN-VEST, edhe 104 familje të rikthyera nga emigracioni janë mbështetur me paketa ushqimore dhe higjienike.

Fëmijët kanë qenë gjithashtu në qendër të vëmendjes së World Vision, të cilët nëpërmjet një cikli inovativ dhe dy profesionistëve në fushën e psikologjisë, do të shpjegojnë dhe këshillojnë për aspekte të shëndetit mendor të fëmijëve dhe të familiarëve gjatë situatave të emergjencës.

Pjesë e projekteve të ndihmës kanë qenë edhe 62 familje fermerësh në disa fshatra të zonës së Librazhdit dhe Përrenjasit, të cilët janë mbështetur me 4,600 fidanë lajthie për të zhvilluar aktivitetin e tyre bujqësor gjatë kësaj kohe.

Dhoma Amerikane është krenare për anëtarët e saj.

***

World Vision Albania

In the extraordinary situation caused by the COVID-19 pandemic, World Vision Albania has supported 2,705 families or over 11,614 adults and children in Albania and 150 families in Kosovo with food and hygiene packages. Also, thanks to the # RE-IN-VEST project, 104 families returned from emigration have been supported with food and hygiene packages as well.

Children have also been the focus of World Vision, who through an innovative cycle and two professional psychologists, will explain and advise on aspects of children’s and their relatives mental health during emergency situations.

Part of the relief projects were also 62 families of farmers in some villages in the areas of Librazhd and Përrenjas, who were supported by 4,600 hazelnut seedlings to develop their agricultural activity during this time.

AmCham is proud of its members.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *